Quotes on Rom KITKAT 4.4.2 Redifine AOSP For MI2/MI2s Xiaomi